Kaip jau minėjome, 2014-10-15 dieną buvo sušauktas valdybos narių susirinkimas. Šiame susirinkime buvo sprendžiami ir keli kiti klausimai, kurie yra svarbūs mūsų bendrijai pvz.: dėl buhalterės savivalės, spausdinant įvairius lapelius, kurie buvo išmėtyti visoje bendrijoje, kad neva, nėra nupirktas didelis kiekis kompiuterių ir mobiliųjų telefonų ir kad jie nebuvo nurašyti. Šis dokumentas čia:SAM_0736 imtSAM_0737 imt . Tai gi, buvo siūloma už tokį buhalterės darbą, jai iš atlyginimo išskaičiuoti išlaidas, kurios buvo patirtos spausdinant šiuos lapelius: popierius ir kitos išlaidos. Sigitas Remėza pradėjo prieštarauti, kad šio klausimo valdyba nesvarstys, kad perduos ginčų komisijai. Valdybos narys Žydrūnas pasakė, kad buhalterė nėra bendrijos narė, o ginčų komisija sprendžia klausimus tarp bendrijos narių Bendrijų įstatymo 23 straipsnis. Ginčų nagrinėjimas 1 punktas : bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose.

Nors valdybos narys Žydrūnas dar kartą pasakė, kad buhalterė yra ne bendrijos narys ir reikia laikytis įstatymo, tačiau Sigitas Remėza pasakė: balsuojame. Tada balsai pasiskirstė sekančiai: Daiva Paulauskienė , Valentinas Šepeliovas ir Sigitas Remėza balsavo už tai, kad perduoti svarstyti ginčų komisijai, o Žydrūnas Masiulis, Gintautas Motiekaitis ir Irina Safončikienė balsavo, kad svarstytų valdyba. Sigitas Remėza patenkintas konstatavo, kadangi balsai pasiskirstė po lygiai, tai kaip balsuoja valdybos pirmininkas taip ir bus. Dar Sigitas Remėza dėl pripirktų kompiuterių aiškinosi taip:

kompiuteriai buvo nupirkti ne iš bendrijos narių lėšų, o iš abonentinio mokesčio, kurį bendrijos nariai mokėjo už internetą bendrijai. Klausimas kiek už abonentinį mokestį buvo permokėta, jei buvo galima nusipirkti tiek brangių kompiuterių, tai gi, kas mokėjo šį abonentinį mokestį galite pasidomėti, kur dingo jūsų pinigai ir kas leido Sigitui Remėzai pirkti iš jūsų pinigų kompiuterius. Toliau, gindamasis Sigitas Remėza, pateikė dar vieną  versiją, t. y. kompiuterinės technologijos keičiasi kas pusę metų, tai jis Sigitas Remėza ir perka kompiuterius kas pusę metų. Pvz. šio straipsnio autorius dirba su kompiuteriu 7 metai ir puikiai veikia. Kas leido Sigitui Remėzai pirkti kas pusę metų kompiuterius? Šie klausimai yra atviri, bet prie jų grįšime.

Tada buvo pasiūlymas svarstyti klausimą, dėl vieno buhalterio etato, tačiau Sigitas Remėza pasakė, kad valdyba to klausimo negali spręsti, nes tai ne valdybos kompetencija, tačiau Bendrijų įstatymas 16 straipsnyje: Bendrijos valdybos kompetencija ir atsakomybė, punktas 3: svarsto ir tvirtina bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį. Pasirodo, pagal Sigitą Remėzą buhalterė yra valdymo organas, o bendrijos valdymo organus renka bendrijos nariai, tai kada buvo buhalterė išrinkta bendrijos narių?

Žiūrint iš šalies, mūsų bendrijos valdyboje yra du aiškus frontai: 1 frontas, tai Daiva Paulauskienė 6 namas, Valentinas Šepeliovas 4 namas ir Sigitas Remėza 6 namas ir 2-ras frontas Žydrūnas Masiulis 8 namas, Gintautas Motiekaitis 27 namas ir Irina Safončikienė 2 namas. Ko siekia 1 frontas, kad viskas vyktų pagal senas tradicijas, kad būtų švaistomi bendrijos narių pinigai arba, kad būtų kuo mažiau Sigitui Remėzai kontrolės. Tuo tarpu 2 frontas siekia iš esmės keisti bendrijos valdymo modelį ir kontroliuoti visas išlaidų sritis, kaip yra aprašyta Bendrijų įstatyme. Toliau, nagrinėjant susidariusią situaciją, darosi dar liūdniau, nes 1 frontas atstovauja apie 192 bendrijos narius ( 4 namas apie 72 nariai, 6 namas apie 120 narių), o 2 frontas atstovauja per pus daugiau bendrijos narių 360 ( 8 namas apie 120 narių, 27 namas apie 120 narių ir 2 namas apie 120 narių). Tai gi, podukros arba pelenės vaidmenyje yra trys namai, kuriuose gyvena apie du kartus daugiau gyventojų. Autoriaus nuomonė, kad reikia iš esmės keisti įstatus ir persvarstyti valdymo struktūrą, nes šiuo metu susidariusi situacija turėtų netenkinti beveik dviejų trečdalių bendrijos narių, t.y. 8,27 ir 2 namų. Be to, šie namai suneša didesnę dalį mokesčių, nei likusieji, t. y. 4 ir 6 namai. Todėl bus siūlymas dėl valdymo struktūros keisti įstatus.