closeup-portrait-of-a-pensive-worried-businessman-with-eyes-clos-1001576042014 metų sausio 13 dieną raštu pateikėme Sigitui Remėzai keletą, klausimų:

  1. Koks ir kieno automobilis yra parkuojamas parkavimo vietose Klaipėdos mieste „raudonojoje zonoje“ ir AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje.
  2. Kokiu tikslu DNSB „Rumpiškės“ yra reikalinga parkavimo vieta Klaipėdos mieste „raudonojoje zonoje“.
  3. Kokius darbus yra padaręs advokatas (mokama iš bendrijos lėšų po 3600 litų per metus) per 2010, 2011, 2012 ir 2013 metus?  Prašome pateikti atliktų darbų sąrašą.
  4. Prašome nurodyti ar bus tikrinama buhalterija už 2013 metus?
  5. Kas trukdė pasibaigus 2012metams sukviesti bendriją „Rumpiškės“ į visuotinį susirinkimą ir patvirtinti išlaidų biudžetą pagal atskiras išlaidų grupes, kad būtų aiškų, kiek ir kokias pinigines sumas galite skirti įvairioms išlaidoms?
  6. Prašome nurodyti ar bus tvirtinamos finansinės ataskaitos už 2013 metus visuotiniame bendrijos susirinkime, jei ne, tai prašome nurodyti priežastis, kodėl nesilaikote LR įstatymų ir DNSB “Rumpiškės“ įstatų 22 skyriaus(bendrijos narių susirinkimus šaukia bendrijos valdyba(valdytojas) įstatuose nustatyta tvarka“?

Remiantis dabar galiojančių DNSB „ Rumpiškės“ įstatų 21.5 punktu bendrijos narių susirinkimas turi teisę: “ nustatyti tikslinių įmokų ir įmokų, susijusių su bendrijos veikla, dydžius, jų mokėjimo ir naudojimo tvarką“  ir  punktu 21.8 “spręsti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis klausimus“. Vadovaudamiesi įstatais prašėme S.Remėzą pateikti bendrijos narių susirinkimo protokolą arba įgaliotinių susirinkimo protokolą arba kitą dokumentą, kuriuo buvo pritarta:

  1. Mokėjimams už parkavimo vietas AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje.
  2. Mokėjimams AB „Klaipėdos keleivinis transportas“ už parkavimą Klaipėdos mieste „raudonojoje zonoje“.
  3. Sutarties sudarymui su advokatų kontora.
  4. Nemokių gyventojų įsiskolinimų apmokėjimui bendrijos lėšomis, inventoriaus, kuro ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimui 2013 metais.

DNSB įstatymas numato, kad “Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla.“

Jau praėjo 10 darbo dienų nuo klausimų pateikimo, bet atsakymo iš S.Remėzos vis dar nėra. Jei gausime atsakymus, būtinai patalpinsime.