Bendrijos gyventojų dėmesiui.

Daugelis gyventojų, perskaitę mano pristatytus įstatus ir bendrijos vadovavimo metodiką, jai pritarė. Esu susitarusi su valdybos nariais, kurie norėtų rūpintis savo namais, būti ūkiški, tvarkyti namo finansus, bendrauti su namo gyventojais, spręsti iškilusius klausimus susijusius su namo tvarkymų. Kai mes tapsime savo namo savininkais ir šeimininkais, tada mūsų namai bus gražesni, tvarkingesni ir mielesni mūsų pačių akiai bei mūsų svečiams.

Ryšininkų 8 namo valdybos nariu norėtų būti Antanas Baranauskas – jis yra tvarkingas, ūkiškas, nusimanantis apie namo reikalus gyventojas ir bendrijos narys. Šis žmogus aktyviai prisidėjo aiškinantis dėl namo reikalų, kur nueina dabar surinkti pinigai, jam rūpi namo laiptinių švara. Jis pasiūlė savo žmonai Genovaitei Baranauskienei plauti laiptines, kad jos būtų švaresnės. Todėl prašau palaikyti  Antano Baranausko kandidatūrą renkant valdybos narį nuo Ryšininko 8 namo.

Ryšininkų 6 namo valdybos nariu norėtų būti Ona Jankantienė. Ši bendrijos narė taip pat rūpinasi namo gerovę, ji rinko parašus iš gyventojų dėl skaidresnio bendrijos finansų valdymo, dėl švaros laiptinėse, dėl lėšų panaudojimo efektyvumo. Ona Jankantienė sugebės rūpintis  namo tvarka, švara ir kitais klausimais, kurie iškils namo gyventojams.

Rumpiškės 27 namo valdybos nariu norėtų būti Danutė Mureikienė. Ši moteris taip pat domisi bendrijos klausimais. Ji aktyviai dalyvauja bendrijos gyvenime, neleido savavališkai pastatyti ant jūsų namo antenos, kvietė policiją, kad būtų sustabdyti neteisėti darbai be gyventojų leidimo statyti anteną. Dalyvavo dokumentų patikrinime, kai rinkosi gyventojai pažiūrėti kokias išlaidas patyrė bendrija per paskutinius tris metus, t. y. 2010 , 2011, 2012 metais. Ši bendrijos narė sugebės pasirūpinti namo priežiūra, tvarka, švara, kitais darbais, kurie bus reikalingi atlikti name.

Ryšininkų 2 namas iki šiol neturi kandidato į valdybos narius arba mes jo nežinome. Būtų gerai, jei 2 namo gyventojas, kuriam rūpi namo gerovė, tvarka, švara praneštų apie save mums parašydamas į elektroninį paštą rysininku8@gmail.com, taip pat primename, kad bendrijos narys, kuris bus valdybos nariu gaus atlyginimą į rankas apie 328 litus.

Ryšininkų 4 namas tai pat neturi kandidato į valdybos narius. Būtų gerai, jei 4 namo gyventojas, kuriam rūpi namo gerovė, tvarka, švara praneštų apie save mums parašydamas į elektroninį paštą rysininku8@gmail.com, taip pat primename, kad bendrijos narys, kuris bus valdybos nariu gaus atlyginimą į rankas apie 197 litus. Atlyginimas yra mažesnis, nes šiame name yra mažiau gyventojų.

Kitas klausimas kurį reikia aptarti, tai artėjančio susirinkimo darbotvarkę.

Iniciatyvinė grupė nori perimti bendrijos susirinkimo vedimą į savo rankas.

Todėl mes siūlysime savo kandidatūrą pravesti bendrijos susirinkimą pagal pateiktą S. Remėzos darbotvarkę, t. y. susirinkimo pirmininkaujančio rinkimai. Siūlome susirinkimo pirmininkaujančiu rinkti bendrijos narį Žydrūną Masiulį, jis aktyviai dalyvavo organizuojant balsavimą dėl Ryšininkų 8 namo atsiskyrimo.

Bendrijos susirinkimo pirmininką pasiūlysiu aš Vaida Vasiliauskaitė.

Bendrijos sekretorė bus Loreta Tamašauskienė – šią kandidatūrą pasiūlys Irina Dmitrejeva.

Balsų skaičiavimo komisijai turi priklausyti po vieną narį iš kiekvieno namo, todėl kiekvienas valdybos narys pasiūlys po vieną kandidatą į balsų skaičiavimo komisiją – apie balsų skaičiavimo komisijos narių pavardes pranešiu artimiausiu metu.

Toliau susirinkimo pirmininkas sukeis pasiūlyto susirinkimo protokolo darbotvarkę ir prieisime prie svarbiausio , t. y. bendrijos pirmininko rinkimo klausimo.

Vytautas Bružas pasiūlys į DNSB “Rumpiškės“ pirmininko vietą, mano, tai yra  Vaidos Vasiliauskaitės kandidatūrą.

Jei būsiu aš išrinkta, tada pereisime prie sekančio klausimo, t. y. rinksime valdybos narius.

Tada patvirtinsime įstatų projektą. Kad būtų lengviau patvirtinti įstatų projektą jau dabar diskutuokite ir siūlykite pastabas įstatų klausimu. Kiti bendrijos gyventojai taip jau daro. Galiu užtikrinti, kad kiekvieno gyventojo pastaba bus aptarta, išdiskutuota. Po tokių diskusijų bus lengviau per susirinkimą priimti įstatus.

Atlikus pagrindinius darbus, t. y.  išrinkus bendrijos pirmininką ir valdybos narius bei patvirtinus įstatus, išrinksime vieną gyventoją, kuris pasirašys darbo sutartį su bendrijos pirmininku, bendrijos pirmininko alga bus 1380 litų. Tada bus nustatytas konkretus laikas per kurį naujai išrinktam pirmininkui dabartinis pirmininkas perduoda darbus, taip pat bus nuspręstą, kada įvyks pirmas susirinkimas valdybos narių.

Po kurio laiko valdybos nariai padarys kiekvienoje namo laiptinėje susirinkimus ir nuo kiekvienos laiptinės išrinks po du įgaliotinius, išsirinks nuo namo revizijos narį bei ginčų komisijos narį. Šių narių vardus ir pavardes pateiks bendrijos pirmininkui, kuris sukvies atitinkamai revizijos komisiją į susirinkimą ir ginčų komisiją į susirinkimą, tuose susirinkimuose bus išrinkti komisijų pirmininkai. Taip pradės darbą minėtos komisijos. Taip pat valdybos susirinkime nuspręsime už kurį laikotarpį tikrinsime Sigito Remėzos veiklą ir kas šį tikrinimą atliks ir ar keipsimės į prokuratūrą, jei pamatysime, kad yra požymių, kad buvo švaistomos bendrijos lėšos. Tačiau šiems veiksmams turės pritarti bendrijos gyventojai, kurie savo nuomonę išreikš laiptinių įgaliotiniams.

Kad būtų lengviau dirbti ir surinkti gyventojų balsus, mes laiptinėse pakabinsime skelbimų lentas, kuriuose skelbsime aptarinėjamus klausimus ir pašto dėžutes, kuriuose gyventojas galės mesti biuletenius su savo nuomonę „pritariu“, „nepritariu“ sprendžiamu klausimu. Tada beliks tik valdybos nariui šių biuletenių rezultatus pateikti valdybai per valdybos susirinkimą. Valdybos susirinkimai vyks kiekvieną mėnesį po du kartus, kad būtų sistemingai aptariami bendrijos klausimai.

Vaida Vasiliauskaitė